粢 tư, tế (12n)

1 : Thóc nếp, xôi đựng trên đĩa cúng gọi là tư thình 粢盛.
2 : Một âm là tế. Tế đề 粢醍 rượu đỏ.