籩 biên (24n)

1 : Cái biên, ngày xưa dùng để bày hoa quả và xôi để cúng tế.