籃 lam (20n)

1 : Cái giỏ sách tay để đựng các đồ mua bán cho tiện (cái thùng có quai, cái làn).