簹 đương (19n)

1 : Vân đương 篔簹 một giống tre rất to rất dài. Ta gọi là tre lộc ngộc.