簸 bá (19n)

1 : Dê, dê gạo cho sạch cám, gọi là bá. Cái nia để dê gọi là bá ky 簸箕.