簷 diêm (19n)

1 : Mái nhà.
2 : Cái diềm, vành. Như mạo diêm 帽簷 diềm mũ, vành mũ.