簴 cự (19n)

1 : Cái xà ngang để treo chuông treo khánh.