簨 tuẩn (18n)

1 : Cái xà ngang để treo chuông khánh.