簦 đăng (18n)

1 : Cái dù, làm như cái ô, trên lợp bằng lá, để che mưa nắng.