簠 phủ (18n)

1 : Phủ quỹ 簠簋 cái bình đựng xôi xúng. Tục cũng gọi cái bát đựng đồ ăn.