簍 lâu, lũ (17n)

1 : Cái sọt, có khi đọc là chữ lũ.