簋 quỹ (17n)

1 : Phủ quỹ 簠簋 cái bình đựng xôi cúng.
2 : Tục cũng gọi cái bát đựng đồ ăn.