篾 miệt (17n)

1 : Cật tre.
2 : Lấy cật tre đan làm cánh phên để bọc đồ cũng gọi là miệt.