篼 đâu (17n)

1 : Cái xe bằng tre, tục gọi đăng sơn là đâu tử 篼子.