篡 soán (16n)

1 : Cướp lấy, giết vua để lên làm vua gọi là soán vị 篡位 cướp ngôi.