箬 nhược (15n)

1 : Một thứ tre lá to (lá cọ), dùng để lợp nón, đất Sở gọi cật tre là nhược.