箠 chủy (14n)

1 : Cái roi đánh ngựa.
2 : Hình đánh trượng.