箍 cô (14n)

1 : Cái đai, lấy lạt tre mà đánh đai đồ.