筷 khoái (13n)

1 : Ðũa. Tục hay gọi là khoái nhi 筷兒 đôi đũa.