筑 trúc (12n)

1 : Một thứ âm nhạc. Như cái đàn của xẩm.