筇 cung (12n)

1 : Giống trúc ở châu Cung, dùng làm gậy cho người già chống. Như duệ cung 曳筇, phù cung 扶筇 chống gậy, v.v.