笱 cú, cẩu (11n)

1 : Cái đó (để bắt cá). Cũng đọc là chư cẩu.