笞 si (11n)

1 : Ðánh roi, đánh bằng bàn vả. Là một thứ hình trong ngũ hình ngày xưa.