竸 cạnh (22n)

1 : (Phụ lục) Tục dùng như chữ cạnh 競.