竫 tĩnh (13n)

1 : Giống người nước Chim Chích, giống người nhỏ bé.
2 : Soạn, trọn.
3 : Cùng nghĩa với chữ tĩnh 靜.