竣 thuân, thuyên (12n)

1 : Thôi, xong việc. Như thuân sự 竣事 xong việc, thuân công 竣工 thành công. Có khi đọc là chữ thuyên.
2 : Ðứng lui.