窵 điếu (16n)

1 : Ðiếu yểu 窵窅 sâu xa, điếu viễn 窵遠 cách xa, ly sơn điếu viễn 離山窵遠 lìa núi thật xa, ý nói là rất xa cách quê hương, v.v.