窠 khòa (13n)

1 : Cái lỗ (trong cây), cái hang chỗ các giống động vật nương ở gọi là khòa.
2 : Ðường triện nong.
3 : Số vật.
4 : Chỗ lõm.