窞 đạm, nảm. (13n)

1 : Cái hố sâu. Cũng đọc là chữ nảm.