窖 diếu (12n)

1 : Hầm, hố, đào đất chôn đồ gọi là diếu.
2 : Tấm lòng sâu xa.