穌 tô (16n)

1 : Lấy, sống lại. Cùng nghĩa với chữ tô 蘇.
2 : Gia tô 耶穌 dịch âm chữ Jésus, ông chúa sáng tạo ra đạo Thiên chúa.