穇 sam (16n)

1 : Một giống lúa, Tàu gọi là lúa móng rồng.