穆 mục, mặc (16n)

1 : Hòa mục. Như mục như thanh phong 穆如清風 (Thi Kinh 詩經) hòa như gió thanh.
2 : Mục mục 穆穆 sâu xa.
3 : Hàng mục, một đời là hàng chiêu, hai đời là hàng mục, bên tả là hàng chiêu, bên hữu là hàng mục.
4 : Làm đẹp lòng, vui.
5 : Một âm là mặc. Mặc nhiên 穆然 lặng nghĩ.