穄 tế (16n)

1 : Một thứ lúa giống lúa thử mà không có nhựa dính.