稻 đạo (15n)

1 : Lúa gié. Một thứ lúa ưa cấy ruộng có nước, một năm chín hai mùa.