稺 trĩ (15n)

1 : Lúa non, lúa muộn.
2 : Giống vật còn bé cũng gọi là trĩ.