稭 giai, kiết (14n)

1 : Rơm lõi, cũng đọc là chữ kiết.