秭 tỉ (10n)

1 : Mười vạn là một ức, mười ức là một tỉ.