秧 ương (10n)

1 : Mạ, gieo hạt thóc giống mọc mầm lên gọi là ương.
2 : Phàm loài cây cỏ mới mọc, có thể san trồng đi chỗ khác được đều gọi là ương.