秈 tiên (8n)

1 : Một thứ thóc không có nhựa dính mà chín sớm gọi là tiên. Như lúa ba trăng ta.