禿 ngốc (7n)

1 : Trụi, hói, người không có tóc gọi là ngốc. Nói rộng ra phàm cái gì có lông mà rụng trụi đều gọi là ngốc. Như ngốc bút 禿筆 cái bút cùn.

禿
禿
禿