禾 hòa (5n)

1 : Lúa, lúa chưa cắt rơm rạ đi gọi là hòa.