禺 ngu (9n)

1 : Tên núi, tên đất.
2 : Khu, mỗi khu mười dặm là một ngu.