禸 nhựu (5n)

1 : Vết ngón chân giống thú dẫm xuống đất.