禱 đảo (19n)

1 : Cầu cúng, ý mình muốn thế nào cầu người giúp cho cũng gọi là đảo.