禘 đế (14n)

1 : Tế đế, thiên tử tế tổ tiên sánh ngang với trời gọi là tế đế 祭禘.