禔 đề (14n)

1 : Phúc.
2 : Cùng nghĩa với chữ kì 祇.