禋 nhân, yên (14n)

1 : Cúng tế hết lòng tinh thành gọi là nhân. Cũng đọc là chữ yên.