祲 tẩm (12n)

1 : Khí tẩm 氛祲 cái khí không lành, cũng như yêu khí 妖氣.