祭 tế, sái (11n)

1 : Cúng tế.
2 : Một âm là sái. Họ Sái.